Medycyna Szkolna - BOMED

33-330 Grybów ul. Kościuszki 17
tel. (0-18) 445-03-10
SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przejdź do treści

Menu główne:

PORADNIE POZ
Opieka sprawowana przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły oraz  liczby i charakterystyki uczniów oraz, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.
Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu - w przychodni/ ośrodku zdrowia.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na       którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
6. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
KONTAKT

Adres: 33-330 Grybów ul. Kościuszki 17

Telefon: +48 (0-18) 445-03-10

Email: bomed_gryb@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego